handledning

 

Ett uppdrag börjar oftast med att arbetsgruppen formulerar sina egna önskemål. Med stöd av sin handledare får man möjlighet att stärka sin yrkesidentitet, vilket ofta bidrar till ökat välbefinnande för den enskilde.

Handledning är en process där fokus kan vara:

Klientorienterad – Vilken situation befinner sig brukare/elev/klient/patient i?

Metodorienterad – Hur ser vår relation, vårt bemötandet ut?

Processorienterad – Hur förstår jag min relation till brukare/elev/klient/patient?

Handledningen tar avstamp i den egna arbetssituationen och inriktas både på individens och gruppens utveckling . Det kräver aktivt deltagande. Där var och en vid olika tillfällen bidrar med frågor och tankar. Tillsammans i arbetsgruppen delar man erfarenheter, upplevelser och kunskaper. Tystnadsplikt råder, allt som sägs stannar i rummet. Handledaren ansvarar för struktur, att ramar hålls. Handledning är en process vars syfte är att gruppen och den enskilde ska;

– få hjälp se sin egen roll,

– utveckla sin professionella yrkesidentitet,

– öka förmågan att integrera praktisk och teoretisk kunskap,

– fördjupa förmågan till empati och analytisk förståelse,

– känna stöd och uppmuntran,

– stärka gruppsammanhållningen.

Handledningsuppdraget utvärderas fortlöpande.

En första kontakt kan innebära att vi besöker er arbetsplats. Ring eller mejla oss kan vi berätta mer.

Mentorsgrupp 

Som ny socialsekreterare behöver man få utveckla sin grundläggande kompetens inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det kan vara svårt att visa upp sin egen osäkerhet och be kolleger om hjälp. Vår erfarenhet är att gruppträffar ökar den enskildes känsla av sammanhang (KASAM) vilket är hälsofrämjande. I mentorsgruppen delas erfarenheter och yrkesrollen tydliggörs.

Gruppsammansättning: 5-8 socialsekreterare som är nya i yrket. Vi träffas sex gånger.

Tema:

-Jag som socialsekreterare.
-Att be om hjälp?
-Hantera stress?
-Olikheter på arbetsplatsen/en resurs?

 

För kostnadsförslag kontakta;

kontakt@familjerondellen.se

076-2048194

Diana Alexandroff, diana@familjerondellen.se

Kerstin Sandström, kerstin@familjerondellen.se